female = male / زن = مرد

 
 
آزاده از ساری نوشته اش را به صفحه زن=مرد ارسال کرده است: دخترم را از آغوشم تنها به دلیل زن بودن جدا کردند

 
تو سزاوار آزادی هستی. تا به دست آوردن حقوق مساوی کوتاه نمی آیم... تو را آزاده بزرگ خواهم کرد. من آزاده از ساری حقوق مساوی زنان را فریاد می زنم تا همگان بدانند که با تمام محدودیتهایی که برایمان در جامعه به وجود آوردند باز هم ما دراین مبارزه نابرابر کم نیاوردیمچه حسرت ساده ای آرزوی نفس کشیدن و آزادانه به اطراف نگریستن! آنگاه که جسم و روحم را تنها با چند سکه مهریه که هیچ گاه مطالبه نشد به مردی فروختم. آنگاه که فرزندم را از آغوشم تنها به خاطر زن بودن بیرون کشیدند. وقتی هیچ حقی در خاتمه زندگی مشترکم نداشتم و حتی برای خارج شدن از کشور باید از کسی که دیگر وجود نداشت اجازه می گرفتم.

با تمام وجود حسش کردم وقتی مادرم با تمام پرستاریهایی که از والدینش کرد نصف برادران بی تفاوتش ارث برد. شاید پدرم تا آن روز هیچ وقت این بی عدالتی را حس نکرده بود اما آنگاه که عذاب دخترش را دید اشک ریخت. آری پدرم به خاطر این تبعیض جنسیتی اشک ریخت و ...

اکنون من به دخترم می نگرم که چگونه در این جامعه در حال رشد است. اولین باری که لباس مدرسه به تنش کرد بغض گلویم را فشرد. آیا او هم قدم به راهی گذاشته که من قبلا پیمودم؟ دخترم ملکه زیبای ایران زمین، من به خاطر تو به این مبارزه ادامه خواهم داد.

تو سزاوار آزادی هستی. تا به دست آوردن حقوق مساوی کوتاه نمی آیم... تو را آزاده بزرگ خواهم کرد. من آزاده از ساری حقوق مساوی زنان را فریاد می زنم تا همگان بدانند که با تمام محدودیتهایی که برایمان در جامعه به وجود آوردند باز هم ما دراین مبارزه نابرابر کم نیاوردیم

آزاده، ساری،ایران - مهر ۱۳۹۱
+ انتشار مطلب تنها با ذکر منبع |صفحه برابری زن=مرد| مجاز است.
منبع : صفحه برابری زن = مرد

/ 0 نظر / 5 بازدید